Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch een tema)

Kom út dy kraan!!

Tjibbe Veldkamp

Bern meie net op it bouplak komme, dat wit Bouwe bêst. Mar hy fynt sa’n bouplak machtich moai. Hy stiet alle dagen foar it stek en sjocht nei de grutte masines. De boufakkers kinne Bouwe wol. Op in dei krûpt Bouwe dochs ûnder it stek troch. Hy bestjoert de wals, rydt yn de semintwein en klimt yn de kraan. Wêrom docht er dat?