Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch een tema)

Lűdeboekje Ynstruminten

Marion Billet

Ynstruminten is in stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe.
Witsto hoe’t in piano klinkt? Of in gitaar? Wat fynst it moaiste? Druk op it knopke en ûntdek wat foar lûd de muzykynstruminten meitsje kinne.

Ek ferskynd yn dizze rige: De natoer
Leeftyd 1 – 3 jier

ISBN: 978 90 6273 924 0
Priis: € 10,95

Tips

Besjoch hjir it filmke fan Tije dy't it lûdeboekje útprobearret.