Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 4 oare tema's)

Lűden op 'e pleats

Eric Hill. Oerset troch Gerda van der Wijk

Stip helpt syn heit Simen hjoed op 'e pleats. De bisten meisje in protte lûd, mar de trekker fan Simen is it alderlûdst. Druk op 'e knop en hear de motor rinnen!

ISBN: 978 90 6273 883 0