Boeken

Tema: Yn en om hűs

Mol wol ferhúzje

Jonathan Emmett

Mol fynt syn hol te lyts en tsjuster en saai. Dus giet er der op út om in nij hűs te sykjen dat GRUT en LJOCHT en MOAI is. Mar dat is noch net sa maklik!