Boeken

Tema: Yn en om hűs

Nijntje giet útfanhűs

Dick Bruna

Nijntje útfanhûs: Nijntje giet by in freondintsje útfanhûs. Se boartsje, nifelje, sitte tegearre yn bad en dan fansels...lekker koese.

Tips

Ut fan hûs gean is wol spannend. Dit boekje helpt om der oer te praten.