Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 2 oare tema's)

Nijntje in feest foar...

Mei dyn eigen namme

Tegearre mei Nijntje de haadrol spylje yn in eigen, unyk Nijntjeboek mei namme!
Priis: € 16,95

Nijntje en har freontsjes geane nei in feest. Net samar in feest; it is it feest fan in troch dy op te jaan haadpersoan.

Nijntje en har freonen ferklaaie harren mei maskers. Dêrnei gean se tegearre mei de troch dy opjûne haadpersoan riede wa't eltsenien is.
Soene se riede wa't der achter de maskers ferstoppe sitte?
It boek giet net spesifyk oer in jierdeisfeest en is dêrtroch in unyk kado foar elts feest.
It boekje is geskikt foar sawol jonkjes as famkes.

Tips

It boekje kin besteld wurde fia Personal gifts.