Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

Nijntje op 'e buorkerij

Dick Bruna

Nijntje is op 'e buorkerij. Se sjocht guozze, einepykjes, kij en in wollich wyt skiepke.

Yn dit boek kinst mei nei de buorkerij en sjen watfoar bisten der noch mear binne. Kinst fiele oan de stofkes en riede wat der achter de lûkjes ferstoppe sit.

Der is foar bern in hiel soad te belibjen yn dit boek

ISBN: 9789056152499