Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

Rűpke Noaitgenôch

Eric Carle

Ut in aaike krûpt in hongerich rûpke, dat fuortendaliks op wei giet om iten te sykjen. Alle dagen fan ’e wike yt er dwers troch ferskillende fruchten hinne. Mar op in sneon yt er allegear lekkers as taart, in iisko, in stik woarst en in taartsje. De sneins dêrnei hat er gjin honger mear en hy is in dikke, grutte rûp wurden dy’t him ferpopket. Fjirtjin dagen letter ferskynt út de kokon….. in prachtige flinter.

Tips

Dit boek is hjir online te bestellen.