Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

Stip kriget in suske

Eric Hill. Oerset troch Hermien van der Meer.

Stip syn heit en mem ha in grutte ferrassing foar Stip - in suske! Sjoch hoe't dat alderleafste hûntsje en har grutte broer Stip oan it boartsjen binne.

Priis: € 8,95

ISBN: 978 90 6273 845 8