Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 6 oare tema's)

Stip syn moaiste ferhalen

Eric Hill

Seis fan de moaiste Stip-ferhaaltsjes yn in grut boek oer Stip. Stip giet mei syn freontsjes te picknicken, hy giet op sikebesite by Wibe en hy giet mei pake en beppe nei de merke. Hy helpt pake yn de tún, makket mei Wibe en Hermyn in tinte yn de keamer en boartet ferstopperke.