Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

Tomke en it kado

Auck Peanstra

It is poes Jel har jierdei. Tomke, Romke en Kornelia keapje in kado foar har. Mar wêr is poes Jel no? Se sykje har oeral yn ’e hûs.

Downloads:

Tips

Dit boekje is ek as animearre boek te sjen op de dvd '6 fleurige ferhaaltsjes....'

Ek is it boekje te besjen as film op de ipad. De app bestiet út Tomke rigeboekjes mei spultsjes en is fergees te downloaden. Sjoch op itunes foar mear ynformaasje.