Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 3 oare tema's)

Tomke útfanhűs

Riemkje Pitstra

Tomke sil by Yana Yu útfanhûs. Hy nimt al syn koesers yn syn kofferke mei. As se op bêd sille, fynt Tomke it dochs wol wat spannend! Yana Yu helpt him om al syn koesers út te pakken en mei syn allen falle se dêrnei lekker yn 'e sliep.