Boeken

Tema: Yn en om hűs (en noch 4 oare tema's)

Węr sit Joazefine?

Alexander Steffensmeier

In prachtich humoristysk printeboek dêr’t in hiel soad yn te sjen is. Joazefine de ko hat it alderbêste weikkrûpplakje útsocht, sa goed, dat gjinien har fine kin... Mar hoe moat se der no wer wei komme? Nei ûnderen springe doart se net, dus moatte har freonen nei boppen om har te helpen, mar wat te dwaan as dy der ek net mear wei komme kinne? De boerinne wit ried...

In prachtich printeboek foar bern fan 4 jier ôf.
Nijsgjirrich? Besjoch hjir it ynsjocheksimplaar.

It boek is makke troch de dútser Alexander Steffensmeier. Besjoch hjir syn blog.