It ferhaaltsje fan 'e moanne

Fjoerwurk

1 Jannewaris 2015

Troch Auck Peanstra

 

It is nijjiersdei.

Tomke komt let fan ’t bêd.

Hy hat fannacht it fjoerwurk sjoen.

‘Lokkich nijjier, Tomke’, seit Kornelia.

Tomke gappet. Hy is noch slûch.

Dêr giet de bel.

Yana Yu is by de doar.

‘Komst bûten, Tomke?

Rommel oprêde?’

Tomke is ynienen wekker.

‘Ja, ik kom deroan!’

Wat leit der in papier op de dyk.

Allegear rommel fan it fjoerwurk.

Yana Yu hat in plestiktas.

Dêr smyt se it guod yn.

Tomke helpt ek mei.

De tas wurdt al aardich fol.

Mar dan fynt er wat.

‘Sjoch, Yana Yu. In rotsje.

In rotsje dat noch net ploft is.’

‘Goh, ja’, seit Yana Yu.

‘Soe er it noch dwaan?’

Tomke besjocht it rotsje.

‘Ik tink it wol. Kom, nei Kornelia.

Dy hat wol in oanstekker.’

Kornelia seit: ‘In oanstekker?

Wat moatte jim dêr no mei?’

Tomke lit it rotsje sjen.

‘Hjirfoar. We ha fjoerwurk fûn.’

Kornelia skrikt.

‘Mar dat kin net, hear.

Sokke âlde rotsjes binne gefaarlik.

Jou mar gau, dan smyt ik him fuort.’

Tomke en Yana Yu sjogge sneu.

‘Wat jammer.’

Mar lokkich hat Kornelia in idee.

‘Ik ha noch in pear stjerkes.

Dy sille we bûten oanstekke.’

De bern laitsje alwer.

Sa ha se dochs fjoerwurk.

Klik hjir foar de printferzy

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kornelia en Tomke ha nei de slachter west.

‘Hast ek in stikje woarst krigen?’, freget Romke.

‘Ja, in hiel dik stik!’, seit Tomke.

Romke sjocht wat sneu.

Hy hat gjin woarst hân.

‘Mei ik in koekje?’, freget Tomke.

‘De koekjes binne op’, seit Kornelia.

‘Dat kin net!’, ropt Tomke.

Hy draaft nei de kast, de koekjes binne net op!

‘Grapke!’, laket Kornelia.

‘It is hjoed ‘grapkesdei’, seit se.

mear lęze

It is hjoed feest yn it doarp.

De kening fan Nederlân fiert syn jierdei.

Oeral hingje flaggen.

Ek oan it hûs fan Tomke.

Kornelia set har nije oranje hoed op.

‘Giest mei nei de bakker, Tomke?’ freget se.

‘Dan keapje wy wat lekkers omt it hjoed feest is.

Romke springt út de koer.

‘Ik wol ek mei’ ropt er.

‘Ik wol ek wat lekkers ha.’

mear lęze

Tomke sit te boekjelêzen.

Kornelia seit: 'Tomke, do moatst yn it bad.'

'Ah, nee', seit Tomke. 'Ik wol boekje lêze.'

'Dat kin moarn ek wol', seit Kornelia.

'It bad ek', seit Tomke 'Mei myn boek mei yn it bad?', freget Tomke.

Kornelia laket: 'Nee, dat kin net...'

mear lęze

Tomke en Romke binne op besite by buorman Piter.

Buorman wennet net mear neist Tomke.

Hy wennet yn in grut hûs by oare âlde minsken.

‘Jim kinne my moai helpe’, seit er.

Op ’e tafel sjogge se in skjirre, in potsje lym,

kleurd papier, stiften en stickers mei hertsjes.

‘It is hjoed Falentynsdei’, seit buorman.

mear lęze
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!