It ferhaaltsje fan 'e moanne

Fuotstappen op 'e dyk

1 Septimber 2015

Troch Auck Peanstra

 

‘Kom Tomke, do moatst nei skoalle.’

Kornelia docht de jas oan.

Se krijt Tomke syn jas ek fan de kapstôk.

‘Opsjitte, Tomke, we binne let.’

Tomke gappet. ‘Ik bin noch slûch.’

Kornelia docht syn rits fêst.

Dan triuwt se him troch de doar.

‘Toe no, Tomke. We moatte fuort.’

Kornelia draait de doar op it slot.

Dan rint se gau nei it hok ta.

‘Ik pak de fyts, bliuw do mar bûten.’

Se sjocht op it horloazje.

De skoalle giet al hast yn!

Hastich pakt se de fyts.

Se rydt him troch it lytse hokje.

It hokje stiet fol mei guod:

de gersmeaner, skeppen, túnstuollen.

De fyts kin der mar krekt lâns.

Bats! Dêr waait de doar ticht.

Dat ek noch! Se draait har om.

En besiket de doar iepen te dwaan.

Oei, dêr falt de fyts hast om.

It tsjil botst tsjin de wurkbank.

Dêr stean bussen mei ferve.

Ien bus wibelet… falt…

Pets! Op de grûn.

De ferve spat alle kanten op.

Op de fyts, op Kornelia har skuon.

Mar it measte streamt oer de flier.

Tomke komt it hok yn.

‘Wat dochsto, Kornelia?’

‘Net yn it hok!’, ropt Kornelia.

Mar it is al te let.

Tomke stiet midden yn de ferve.

‘Gau nei bûten’, seit Kornelia.

Dat docht Tomke.

Hy sjocht nei de tegels.

‘Ik meitsje in spoar, Kornelia.’

Kornelia is net bliid.

Mar se laket, as se Tomke sjocht.

‘Ja,’ seit se, ‘ik ek.

Gelokkich is it wetterferve.

As it reint, giet it wer fuort.’

 

Klik hjir foar de printferzy

Klik hjir foar de yllustraasje

 

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Yn 2016 ferskine der net mear elke moanne nije ferhaaltsjes.)

It is nacht, de moanne skynt.

Tomke leit yn syn bedsje te sliepen.

Op ’e dyk rint in wyt hynder.

It is Amerigo.

It hynder fan Sinteklaas.

Ha, wat is dit fijn, sa allinne op ’e dyk, tinkt er.

mear lęze

De bern sitte yn ’e rûnte.

Juf hellet wat út de tas.

‘Witte jim wol wat dit is?’

De bern roppe: ‘In lampion.

Foar Sint-Marten.’

Juf glimket. ‘Hielendal goed.

We sille in lampion meitsje.

mear lęze

‘Ik ha in ferske leard’, seit Tomke.

‘Wêr giet it oer?’ freget Kornelia.

‘Oer in stikelbarchje’, seit Tomke.

‘Stikeltsje, stikeltsje,

sliep mar lekker.

De hiele winter lang

wurdsto net wekker.’

‘Sliept er de hiele winter?’ freget Romke.

mear lęze

Tomke sil nei juf Klaske.

‘Ik moat in boekje mei ha’, seit Tomke.

‘Hat jim juf gjin boekjes?’, freget Romke.

‘Wol hûndert!’, seit Tomke.

‘Want it is eh… boeke… boekjeswike.

Alle bern nimme in boek mei.’

Tomke triuwt syn beareboek yn ’e tas.

Dat is syn moaiste printeboek.

mear lęze
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!