It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riemkje Pitstra

Kornelia hat oaljekoeken bakt.

Mmmm, wat rûkt dat lekker.

Se nimt in grutte pûde út ’e kast.

En docht der oaljekoeken yn.

‘Foar wa binne dy?’, wol Romke witte.

‘Foar buorman Piter’, seit Kornelia.

mear lęze

Troch Auck Peantstra

Tomke en Kornelia binne by de bakker.

Kornelia keapet in brune bôle.

Tomke sjocht om him hinne.

Der stiet in grutte koer yn ’e winkel.

In koer fol mei pûden pipernuten.

‘Wat in protte pipernuten’, seit Tomke.

‘Ja’, seit de bakker.

‘Ik ha wat tefolle bakt.’

‘Wat dogge jim mei dy pipernuten?’

mear lęze

Troch Riemkje Pitstra

 

It reint de hiele dei al.

‘Ik ferfeel my sa’, suchtet Tomke.

‘Witt’ jim wat?’, seit Kornelia.

‘Wy kinne wol in boat bouwe fan doazen.’

‘Jaaa, de boat fan Sinteklaas!’, ropt Tomke.

Se helje in pear doazen út it hok.

Der is ien hiele grutte doaze by.

‘Dêr kinne wy moai yn sitte!’, ropt Romke.

mear lęze

Yana Yu hat in nij boek krigen.

Se lit it oan Tomke sjen.

‘Wêr giet dat boek oer?’, freget Tomke.

‘Oer in hûntsje dat in boef pakt.

De boef hat in kadootsje stellen.’

Romke blaft: ‘Dat kin ik ek wol.

Ik bin in hiele goede speurnoas.’

‘Ik ek, hear’, seit Tomke.

 

mear lęze

‘Moatst ris sjen, Kornelia.

Ik ha in lampion op skoalle makke.’

Kornelia besjocht de lampion.

‘Prachtich’, seit se.

‘Mei ik nei Yana Yu?’, seit Tomke.

‘We sille oefenje mei de lampion.’

‘Ja, hear’, seit Kornelia.

Tomke en Yana Yu dogge it ljochtsje oan.

En se sjonge lietsjes fan Sint-Marten.

mear lęze
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!