It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kornelia sit yn de auto.
Mei Tomke en Romke.
Se sille noch in dei nei it strân.
‘Binne wy der hast?’, freget Tomke.

mear lęze

Kornelia set in doaske op tafel.
In doaske mei kleurde rûntsjes.
‘Wat is dat?’, freget Tomke.
‘Dat binne elastykjes’, seit Kornelia.

mear lęze

Poe, wat is it waarm bûten!
De sinne skynt de hiele dei al.
‘Ik gean yn it skaad sitten,’ seit Kornelia.
‘De sinne is fierstente waarm.’

mear lęze

Tomke is op it pjutteboartersplak. 
‘Hjoed is it feest,’ seit juf Klaske.
‘Want moarn begjint de fakânsje.
Jim meie jim allegear ferklaaie.’

mear lęze

Tomke sit yn in boatsje.
Yn it boatsje fan omke Jan.
Omke Jan stjoert de motor.
En Tomke en Romke sitte op it bankje.​

mear lęze
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!