It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9

It is Sint-Marten.

Tomke en Yana Yu ha in lampion.

Se ha ek in tas om alle lekkers yn te dwaan.

‘Earst oanbelje’, seit Kornelia.

‘En dan moai sjonge fan Sint-Marten.

Ik helje jim aanst wer op.’

mear lęze

Tomke stiet yn ’e keamer.

‘Wat is dat foar nuver ding, Kornelia?’, freget er.

‘Dat is ús nije houtkachel’, seit Kornelia.

Tomke fielt oan de kachel.

‘De kachel is kâld’, seit er.

mear lęze

Tomke en Yana Yu binne yn ’e tún.

Se helpe Kornelia by it meanen.

Ynienen ropt Yana Yu: ‘Stop Kornelia!

Dêr stiet wat yn it gers.’

mear lęze

‘Sille we hjoed nei de bosk?’, seit Tomke.

‘Guod foar de hjersttafel sykje?’

‘Ja, fijn!’, ropt Yana Yu.

‘Dan kinne we ek wat foar juf sykje.

Juf wol ek in hjersttafel meitsje.’

mear lęze

‘It is hjoed feest yn de byb’, seit Kornelia.
‘Want it is berneboekewike.’
‘Hoi, hoi feest!’, ropt Tomke.
‘Dêr wol ik hinne.’

mear lęze
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!