It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yana Yu hat in knyntsje.
Tomke en Yana Yu steane foar syn hokje.
‘Hjoed is it bistedei’, seit Yana Yu.
‘Foar alle bisten, ek foar Minemyn.’

mear lęze

Kornelia en Tomke sitte yn ’e tún.
‘De simmer is hast foarby’, seit Kornelia.
‘Skielk wurdt it hjerst en dan komt de winter.’
Tomke sjocht nei de loft.

mear lęze

Kornelia set de mikser klear.
En se krijt in pak moal út ’e kast.
Tomke sjocht it en freget:
‘Wat dochsto, Kornelia?’

mear lęze

Tomke is siik.
Hy hat nei it sikehûs west.
De dokter hat syn amandels derút helle.
Tomke syn kiel docht in bytsje sear.

mear lęze

It is nacht.
Romke leit yn syn koer.
Hy kin net sliepe.
‘Wat is it waarm’, puft er.

mear lęze
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!