It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kornelia hat in ammerke ierdbeien.
Se sil sjem meitsje.
Tomke, Romke en Yana Yu meie helpe.

mear lęze

Tomke sit by de tafel te kleurjen.
Ynienen sjocht er bûten wat bewegen.
‘Der sit in frjemd bist yn ’e tún.’
Romke is fuort wekker.

mear lęze

‘Kornelia, it is sa waarm!’, ropt Tomke.
‘Mei ik yn it swimbad?’
‘It swimbad is stikken’, seit Kornelia.
‘Mar witst wat we dogge?

mear lęze

Tomke boartet mei de nije fuotbal.
Hy dribbelet om de sânbak.
‘Tije hat in suske krigen’, seit Kornelia.
‘Se hyt Famke.’

mear lęze

Tomke boartet mei Romke yn de sânbak.
Dêr komt Kornelia.
‘Sjoch ris wat ik ha?’, seit Kornelia.
Se hellet in bal út ’e boekebúk.

mear lęze
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!