It ferhaaltsje van 'e moanne

Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tomke komt út gymnastyk. Hy ropt:
‘Kornelia, do meist ek in kear komme.
Dan meist meidwaan mei gym.’
‘Prachtich’, seit se. ‘Dêr haw ik sin oan.’

mear lęze

Tomke sit op de bank.
Hy sjocht nei de televyzje.
Pino yt in appeltsje op.
Knor, knor, heart er ynienen.

mear lęze

Tomke giet nei juf Klaske.
Mei Romke en Kornelia.
Yn it lokaal stiet in fersierde stoel.
Mei slingers en kleurde kessens.
‘Is dy stoel foar my?’, ropt Romke.

mear lęze

‘Mei ik nei de boarterstún?’, freget Tomke. 
‘Ik wol op de nije glydsbaan.’
De boarterstún is by Tomke yn ’e strjitte.
‘Ik wol ek mei!’, ropt Romke.

mear lęze

‘Kornelia, ik kin gûchelje!’
Sa komt Tomke de keamer yn.
‘Wolst dat sjen?’
‘Gûchelje?’, seit Kornelia, ‘hoe dan?’

mear lęze
Pagina2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!