Bűltsjeblaas

Bűltsjeblaas

Nedich

Plestik dop fan in flesse waskmiddel

Plestik sûchreidsje

Sjipsop

Meitsje sels fan in plestik dop in bûltsjeblaas!

Meitsje oan de sydkant fan de dop in gatsje. Stek dêr it sûchreidsje in flink ein trochhinne. Jit no wat sjipsop yn de dop en blaas troch it reidsje (net sûchje, dat is net sa lekker!) No sjochst hiele moaie bûltsjes.  Folle wille!

 

Oare nifelwurkjes: