De 'ferlangsek'

De 'ferlangsek'

Nedich

  • skjirre
  • brún karton
  • plaatsjes fan boartersguod út reklamefolders
  • lym

Knip fan brún karton in sek. Soargje foar in soad plaatsjes fan boartersguod út reklamefolders.

De bern dy’t knippe kinne de plaatsjes útknippe litte.

Lit de bern mar útsykje wat se graach fan Sinteklaas ha wolle. Dat op ’e sek plakke litte.

Oare suggestjes:

  1. Sinteklaas helpe; de bern sels wat ynpakke litte mei Sinteklazepapier.
  2. Sinteklaze- of Swarte Pitemûtse meitsje.
Oare nifelwurkjes: