De moaiste fisk

De moaiste fisk

Nedich

  • kleurplaat mei de fisk
  • papier yn ferskillende kleuren
  • eventueel aluminiumfoly

Printsje de kleurplaat út en skuor of knip moaie stikjes kleure papier en plak dy der op.

Mei aluminiumfoly of oar glinsterjend papier kriget de fisk moaie glânzjende skobben.

It jout ek in moai effekt om de fisk út te knippen, it papier wiet te meitsjen en der dan mei ekoline op drippe. Droegje litte en hast in prachtige fisk.

Oare nifelwurkjes: