Fan aai ta pyk

Fan aai ta pyk

Nedich

  • skjirre
  • lym
  • stevich karton
  • nifelblêd 'Fan aai ta pykje'

De bern kinne de plaatsjes yn 'e goede folchoarde lizze. 

Knip de plaatsjes fan it nifelblêd 'Fan aai ta pykje' los en lit de bern de plaatsjes yn de goede folchoarder lizze.

Stel fragen oan de hân fan de plaatsjes:
Wat bart der earst? (plaatsje fan de hin dy ’t aaien leit)
Wat docht de hin op it plaatsje?
Wat docht de hin dan? (plaatsje fan de hin op de aaien)
Wêrom giet de hin op de aaien sitten?
Wat gebeurt der dan? (pykjes komme út it aai)
Wêrom komme se út it aai?
Wat dogge de pykjes?


Lis de plaatsjes wer troch elkoar. De bern lizze se op folchoarder en plakke se op stevich karton.

Tip: De folchoarder kinne jim ek noch mei-inoar útbyldzje (aaien lizze, briede op ’e aaien, út it aai krûpe).

Oare nifelwurkjes: