Fan alles wat (Sinteklaas)

Fan alles wat (Sinteklaas)

Nedich

  • fingerferve (mei plaksel dertroch)
  • doaze
  • sirkels foar de tsjillen (karton)
  • reklamefoto's fan auto's
  • kleurd papier
  • lym

Lit de bern in âlde skoech fervje mei plakkaatferve.

Tekenje in sek op in grut stik papier. Doch ferve op in skaaltsje en lit de bern pipernuten yn de ferve dipje. Hjirmei kinne se pipernuten yn de sek stimpelje.

Tekenje de holle fan swarte Pyt mei in mûtse en de kraach. Lit de bern it figuer bestimpelje mei in koark (kurk) mei ferve.

Oare nifelwurkjes: