Heitedei

Heitedei

Nedich

  • Kleurplaat 'Heitedei'
  • Kleurkes
  • Skjirre of prikpinne
  • Plakbân
  • Spjeldsje

Printsje de kleurplaat 'Heitedei' út. Lit dizze  ynkleurje en fersiere. Knip de 'medalje' út. Kinst de medalje earst ek noch op wat steviger papier plakke. Plak mei  blakbân in spjeldsje oan de achterkant. Kinst ek noch linten der op plakke. No is de medalje foar heit klear!

Oare nifelwurkjes: