Hjerst memory

Hjerst memory

Nedich

  • Printer
  • Papier
  • Stevich papier/karton

Printsje de pagina's twa kear en knip de plaatsjes út. Plak se op stevich papier en no kinst memory dwaan.

Oare nifelwurkjes: