In moaie list (memmedei)

In moaie list (memmedei)

Nedich

- De list

- Materiaal om de list te fersieren (kleurkes, glitters ensfh)

- Tekening, foto of gedicht om yn de list te dwaan

Mem fynt it fansels prachtich om in keunstwurk fan har eigen bern te krijen. Printsje de list út. Lit de bern de list fersiere. Plak in tekening, skilderij, gedicht of foto yn de list. 

Downloads:
Oare nifelwurkjes: