Kearsen

Kearsen

Nedich

kleurkes 
stiften 
giel papier 
lym 
skjirre 
 

Knip de ljochtsjes fan de kearsen út en plak der giel papier efter.
Kleurje de plaat fierder yn. 
Hingje de kearsen foar it rút en de giele kleur skynt der moai troch hinne. 

Downloads:
Oare nifelwurkjes: