Kening Tomke nifelje

Kening Tomke nifelje

Nedich

  • Oranje karton
  • Kleurkes, ferve
  • Eventueel: A3 printpapier en/of stokje

Print de kleurplaat op A3 út. No kin it bern de kleurplaat moai ynskilderje.

Of lit de kleurplaat ynkleurje en knip de tekening dêrnei út. Plak dit op een oranje puntflach. Ast meardere puntflaggen hast dan kinst der in slinger fan meitsje.

De tekening kin ek útknipt wurde en op een rjochthoekige flach plakt wurde. Mei in stokje deroan kin hjir moai it bern hjir mei swaaie op keningdei.

Oare nifelwurkjes: