Keningdei

Keningdei

Ferskate nifelideeën

Koets

Lit de bern fan in doaske in koets meitsje (doar, ruten, gerdyntsjes) en fervje dy goudkleurich.

Hoed

Untwerp in hoed foar de kening. Lit de bern in hoed fan karton beplakke of lit se in hoed tekenje en fersiere op papier.

Slinger fan kroantsjes

Meitsje mei de bern in slinger fan kroantsjes. Elk bern fersiert in kroan fan papier. Plak alle kroanen oanelkoar en hingje de slinger op.

Kroan

Lit de bern sels in kroan fersiere.

Downloads:
Oare nifelwurkjes: