'Kijkdoos' Kryst-sjochdoaze

'Kijkdoos' Kryst-sjochdoaze

Nedich

skuonnedoaze mei deksel
gekeurd papier
gekleurd karton
lym
skjirre

Meitsje tegearre mei it bern in kryst-sjochdoaze!
Knip in rûn gat yn de sydkant fan in skuonnedoaze. Meitsje lytse gatsjes yn de deksel, sadat der wat ljocht de doaze ynskynt.
Knip de krystplaatsjes út en plak se yn de doaze.
Fersier de doaze eventueel fan de bûtenkant.

Downloads:
Oare nifelwurkjes: