Kikkert

Kikkert

Nedich

  • nifelblêd Kikkert
  • Ferve
  • Doaske

 

Fervje de kikkert grien. Plak der in doaske achter, dan kin de kikkert stean bliuwe.

 

Opsisferske

Rek, kek, kek,

rek, kek, kek,

Ik bin in kikkert

mei in hiele grutte bek!

 

Oare nifelwurkjes: