Krystbeam fersiere

Krystbeam fersiere

Nedich

kleurkes
glitters 
gekleurd papier
lym 

 

Kleurje de krystbeam of lit de bern de beam beplakke mei glitters en gekleurd papier. 

Oare nifelwurkjes: