Memmedei

Memmedei

Nedich

  • Karton
  • Skjirre
  • Lym
  • papier
  • Printer
  • Kleurkes, ferve, ensfh

Nifelje foar mem of mama!

Knip fan karton in grut hert en lit it troch de pjut fersiere. Printsje it opsisferske 'In prachtich skilderij' út en knip it út of brûk ien fan de oare Fryske memmedeiferskes. It opsisferske kin no op it hert plakt wurde. It bestân kin ek bewurke wurde nei eigen winsk.

It plaatsje kin ek útprinte wurde en derby plakt wurde.

Oare nifelwurkjes: