Műtse

Műtse

Nedich

  • wurkblêd Mûtse
  • karton of gekleurd papier
  • stofkes en/of wol
  • lym
  • skjirre

Printsje it wurkblêd. Knip de mûtse út. Sammelje ferskillende lapkes stof. Soargje foar lym en plak de mûtse fol mei lapkes stof. Lit de punt fan de mûtse beplakke mei triedsjes wol. 
It beplakken kin eventueel ek mei stikjes gekleurd papier. 

Downloads: