Nifel ideeën 'Kryst'

Nifel ideeën 'Kryst'

Nedich

gekleurd papier
gekleurd karton 
ferve
glitters
skjirre
lym
stimpels fan kurken 
 

Dit binne twa nifel ideeën;
- meitsje mei ferve en de fingerôfdrukken fan de bern krystbaltsjes en stempelje it yn in krystbeamke. 
- stimpelje mei kurken en ferve krystballen yn in krystbeamke.

Oare nifelwurkjes: