Peaskenęstke (Kleurd papier)

Peaskenęstke (Kleurd papier)

Nedich

  • Kleurd papier
  • Skjirre of prikpinne
  • Grien blommetrie
  • Lym

Kinst de hazze, de hin en it peaskeaai oerlûke of útprintsje op kleurd papier.

Doch dat twa kear. Knip of prik se dan út. Tusken de twa stikken fan de hazze, de hin en it peaskeaai plakst mei lym in stik blommetrie fêst.

Sa kinst se yn in bakje of kuorke mei wat gers fan papier sette.

Oare nifelwurkjes: