Peaskenęstke (kleurje)

Peaskenęstke (kleurje)

Nedich

  • It wurkblêd útprintsje op (leafst) wat dikker papier
  • Skjirre of prikpinne
  • Kleurkes,Bakje/kuorke
  • Gers fan papier (kin ek knipt wurde, of in grien stik papier troch de papierfersnipperder)

Meitsje in moai peaskenêst foar op 'e tafel. Dizze kinst kleurje.

Kleurje de hazze, de hin en it peaskeaai moai op en prik of knip se út.

Kinst se yn in bakje of kuorke mei wat gers fan papier sette. Sa hast in moai peaskenêst.

Oare nifelwurkjes: