Sniepop

Sniepop

Nedich

  • Kleurkes
  • Watten
  • Stikjes gekleurd papier
  • Skjirre
  • Lym
  • Grut stevich stik karton

Kleurje de mûtse, sjaal en biezem moai yn of beplak it mei lytse stikjes papier. Beplak de sniepop mei watten. Knip no alles út en plak de sniepop op in grut stevich stik karton. Klaai de sniepop no oan en plak dat ek fêst op it karton.

Downloads: