Tomke en Romke in gesicht jaan

Tomke en Romke in gesicht jaan

Nedich

  • wurkblêd fan Tomke of Romke
  • papier (twa de figuer)
  • skjirre of prikpinne
  • lym

Printsje Tomke of Romke út (beide kin ek!) en printsje it blêd mei ûnderdielen út.

Knip of prik de ûnderdielen út en sjoch wêr’t alles sitte moat.

Ast it allegearre teplak hast, kinst it fêstplakke mei lym.

Oare nifelwurkjes: