Tomke lűkpop

Tomke lűkpop

Nedich

  • wurkblêd fan Tomke
  • papier
  • kleurkes of wasko
  • skjirre en prikpinne
  • 4 splispinnen (splitpennen)

Printsje Tomke út.

Kleurje Tomke moai yn en knip of prik him dan út.

Prik de gatsjes troch en prik ek in gatsje op it plak dêr’t de earms en skonken komme.

Stek troch de beide gatsjes in splispinne. No kin Tomke bewege.

Oare nifelwurkjes: