Tomke- of Romke-lampion

Tomke- of Romke-lampion

Nedich

 • 2 kartonnen boardsjes
 • verve, roze of brún
 • skjirre of prikpinne
 • 'vliegerpapier'
 • lym
 • toutsje of izertried
 • chenilletried
 • nytapparaat

Tarieding:

Printsje fan it nifelidee by 'Tomke en Romke in gesicht jaan'  it wurkblêd fan Tomke syn gesicht of Romke syn kop út. Tekenje sels de eagen, noas en mûle op de binnenkant fan ien fan de boardsjes.

De bern:

 • Fervje de earen (foar Tomke rôs of giel/brún foar Romke) en fervje de bolle kant fan twa papieren boardsjes hielendal rôs of giel/brún. Lit it drûgje.
 • Knip of prik de earen út it wurkblêd en de eagen, noas en mûle út ien fan de twa papieren boardsjes.
 • Knip stikjes ‘vliegerpapier’ en plak dy oan de binnenkant.
 • Plak de earen deroan.
 • Ofwurking troch folwoeksene:
 • Knip in stikje, in puntsje, út de boppekant fan beide boardsjes.
 • Meitsje in gatsje foar it toutsje of it izertriedsje oan de boppekanten fan de boardsjes.
 • Nytsje trije hierren oan de boppekant foar Tomke.
 • Plak of nytsje de boardsjes tsjinelkoar oan.
 • Doch it toutsje of izertriedsje dertroch.
 • Lampionstokje dertroch en klear…

Tip: Je kinne ek sels in lampionstokje meitsje troch in lyts fytslampke op batterijen mei in heakje oan in houten stokje te hingjen.

 

Downloads: