Tomke skilderij

Tomke skilderij

Nedich

  • wurkblêd fan it skilderij
  • kleurkes of wasko

Printsje it skilderij út. It bern kin himsels deryn tekenje of wat oars. De list kin ek moai opkleure wurde.

Oare nifelwurkjes: