Wanten

Wanten

Nedich

  • wurkblêd Wanten
  • karton of gekleurd papier
  • stofkes
  • lym
  • skjirre
  • tou 

Printsje it wurkblêd. Knip de wanten út. Sammelje ferskillende lapkes stof. Soargje foar lym en plak de wanten fol mei lapkes stof en wol. 
It kin eventueel ek mei stikjes gekleurd papier. 
Ferbyn de wanten mei elkoar troch in stik tou.   

Kinst de wanten ek 'op maat' meitsje troch de hannen fan it bern oer te tekenjen en út te knippen. 

Downloads: