Nijs en Aktiviteiten
6 Maart 2017

Juny: Fryske Foarlęswike!

Fan 6 o/m 9 juny is it wer safier: de Fryske Foarlêswike! Docht jim pjutteboartersplak of bernedeiferbliuw ek mei? In foarlêzer yn de groep en fansels it nije Tomke-temaboekje fergees derby. It tema fan it boekje is dit jier ‘Tomke troch it jier’, oer seizoenen. Mei Tomke en syn freontsjes belibje wy aventoeren yn de maitiid, simmer, hjerst en winter. Skriuw mar fêst yn jim aginda:

Fryske Foarlêswike - 6 o/m 9 juny 2017

Mear ynformaasje oer de Foarlêswike is op dizze webside te finen by ‘Oer Tomke’ - ‘Projekt’ - ‘Fryske Foarlêswike mei Tomke-temaboekje’

-------------------------------------------

WINAKSJE

Stjoer in foto fan it foarlêzen tidens de Fryske foarlêswike op nei ynfo@tomke.nl en win foar jim hiele groep in Tomke T-shirt!

Alle ynstjoerings wurde dield op Pinterest en Facebook. 


Graach yn it mailtsje:

- de foto
- de namme fan it pjutteboartersplak, bernesintra of gastâlder
- oantal bern
- leeftiid bern
- ûnderskrift by de foto

De winner wurdt yn de wike nei de foarlêswike bekendmakke.

-------------------------------------------

Bekende Friezen lêze foar

Oeral yn Fryslân wurdt yn de Foarlêswike foarlêzen yn it Frysk oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Der wurdt foarlêzen troch pakes en beppes, troch heiten en memmen, mar der binne ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske Foarlêswike, sa as yn:

Achtkarspelen:  Boargemaster Gerbrandy lêst foar op woansdei 7 juny fan 9.30 – 11.00 oan twa groepen op it pjuttboartersplak “It Krobbehiem” yn Surhústerfean

Tytsjerksteradiel: Boargemaster Gebben komt tongersdei 8 juny, 10.00 oere nei “De Bistebus” yn Burgum
Wethâlder Doeke Fokkema lêst foar op tongersdei 8 juny om 9.30 oere by “Poppestien”yn Burgum.
Wethâlder mefrou Houkje Rypstra giet op tongersdei 8 juny om 10.00 oere nei berneopfang “Nei ‘t Sin” yn Gytsjerk.      

Snits: Wethâlder mefrou Mirjam Bakker komt op woansdei 7 juny by “Thuis bij Thea” oan ’e Langeveemarktstraat om 9.30 oere.        

Fryske Marren: Boargemaster Veenstra lêst foar op woansdei 7 juny om 9.00 oere op pjutteboartersplak “It Kidelstientsje” yn Sleat.

Ljouwert: Arjan Hut, skriuwer / dichter, lêst foar op freed 9 juny om 10.00 oere by de pjutten fan Kids First yn Cristallic.

Opsterlân: Boargemaster mefrou Ellen van Selm lêst foar op freed 2 juny om 9.30 oere op pjutteboartersplak it Pykehokje yn Terwispel.

Ljouwerteradiel: Boargemaster Boertjens sil op tongersdei 8 juny foarlêze op boartersplak de Oesterkes yn Stiens om 10.00 oere.

De Stellingwerven en it Bilt lêze foar út it Tomke boekje yn harren eigen taal   

Skiermûntseach: En fansels wurdt der ek wer foarlêzen op Skiermûntseach yn it Eilanders

 

 

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Bernesintra --> ...

Der binne wer hagelnije útstjoerings fan Tomke op Omrop Fryslân! Oer hjerst, oer Sint Marten, oer Sinteklaas en Kryst en noch folle mear! Fan 8 novimber oant 8 desimber alle wurkdagen om 17.45 oere. Sjogge jim ek ...

Hy komt, hy komt...! Sille jim ek de skoech ek sette? Printsje hjir in moaie bouplaat fan in skuontsje, kleurje dy moai op, plak ’m yninoar en sjonge mar! Bouplaat skoech Wa wit bringt Sinteklaas jim it boekje ‘Wolkom Sinteklaas’ wol! Dat is in nij Tomke-boekje, spesjaal ...

Foar Fryske berneboeken is it fansels altyd in goeie tiid, mar yn de Fryske Berneboeketiid is der ekstra oandacht foar. It tema fan de Berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: Griezelen. Gruwelijk eng!). Spannende ferhalen steane sintraal. Ek foar pjutten binne der ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!