Nijs en Aktiviteiten
9 Oktober 2017

Tiid foar berneboeken

Foar Fryske berneboeken is it fansels altyd in goeie tiid, mar yn de Fryske Berneboeketiid is der ekstra oandacht foar. It tema fan de Berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: Griezelen. Gruwelijk eng!). Spannende ferhalen steane sintraal. Ek foar pjutten binne der spannende boeken. Tink mar oan
De Gruffalo’,
Wy geane hjoed op bearejacht’ en
Der leit in krokodil ûnder myn bêd’.

Spesjaal foar de Berneboekewike is der in foarlêspakket makke. Mei spannende Tomke-ferhaaltsjes, aktiviteiten by it tema en opsisferskes. Nijsgjirrich? Klik hjir!

Op snein 15 oktober is yn Terherne wer de Berneboekedei. Fan 13.00 - 17.00 oere binne der op ferskate lokaasjes yn it doarp aktiviteiten te finen yn it tema fan de Berneboekewike. Foar alle leeftiden is der wat te dwaan en it is hielendal fergees! Tomke is dêr ek.

Klik hjir foar it programma fan de berneboekedei.
Sjoch op www.berneboekedei.frl of www.kinderboekendag.nl foar mear ynformaasje.

Sjogge wy jim yn Terherne?

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Der komme wer nije Tomke-útstjoeringen oan! Fan 1 o/m 19 oktober belibbet Tomke alle dagen nije aventoeren mei Romke, Kornelia, Yana Yu en mei al syn oare lytse en grutte freontsjes. De nije útstjoeringen binne te sjen by Omrop Fryslân yn it nije programma ...

De Tomke-foarlêsferhaaltsjes dy’t earder ferskynden yn de Weekkrant Fryslân en lettere bondele binne yn it boek ‘100 x Tomke’ wurde oersetten nei it Biltsk. Fan woansdei 29 augustus ôf binne de Biltske Tomke-ferhaaltsjes wykliks te lêzen yn de Bildtse Post. ...

Yn 2018 is it tema foar Tomke 'Freonskip'! Yn de Taletûn stiet dit tema ek sintraal. Komme jim ek lâns?   Yn it ramt fan Kulturele Haadstêd Ljouwert Fryslân 2018 feroaret de Prinsetún dit jier yn de Taletún. Jim kinne mei de pjutteplak in ...

Elk jier wurdt der in jierferslach makke fan de aktiviteiten fan it Tomke-projekt. Sjoch hjir om it jierferslach fan 2017 te downloaden. Tomke jierferslach 2017 - Frysk Tomke jaarverslag 2017 - ...

Dat Tomke in soad brûkt wurdt op bernesintra wisten wy al, mar is Tomke ek bekend by de âlders fan pjutten yn Fryslân?   Ja! Docht bliken út ûndersyk dat Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân dien litten hat nei de ûnderfining mei en de ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!