Nijs en Aktiviteiten
9 Oktober 2017

Tiid foar berneboeken

Foar Fryske berneboeken is it fansels altyd in goeie tiid, mar yn de Fryske Berneboeketiid is der ekstra oandacht foar. It tema fan de Berneboekewike is ‘Grizelje. Grouwélich eng!’ (NL: Griezelen. Gruwelijk eng!). Spannende ferhalen steane sintraal. Ek foar pjutten binne der spannende boeken. Tink mar oan
De Gruffalo’,
Wy geane hjoed op bearejacht’ en
Der leit in krokodil ûnder myn bêd’.

Spesjaal foar de Berneboekewike is der in foarlêspakket makke. Mei spannende Tomke-ferhaaltsjes, aktiviteiten by it tema en opsisferskes. Nijsgjirrich? Klik hjir!

Op snein 15 oktober is yn Terherne wer de Berneboekedei. Fan 13.00 - 17.00 oere binne der op ferskate lokaasjes yn it doarp aktiviteiten te finen yn it tema fan de Berneboekewike. Foar alle leeftiden is der wat te dwaan en it is hielendal fergees! Tomke is dêr ek.

Klik hjir foar it programma fan de berneboekedei.
Sjoch op www.berneboekedei.frl of www.kinderboekendag.nl foar mear ynformaasje.

Sjogge wy jim yn Terherne?

Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...

De kachel en de kearskes oan en fansels de krystbeam fersiere! 'Kryst' is in gesellich tema om mei de bern ferskes te sjongen en te nifeljen. Bernesintra --> ...

Der binne wer hagelnije útstjoerings fan Tomke op Omrop Fryslân! Oer hjerst, oer Sint Marten, oer Sinteklaas en Kryst en noch folle mear! Fan 8 novimber oant 8 desimber alle wurkdagen om 17.45 oere. Sjogge jim ek ...

Hy komt, hy komt...! Sille jim ek de skoech ek sette? Printsje hjir in moaie bouplaat fan in skuontsje, kleurje dy moai op, plak ’m yninoar en sjonge mar! Bouplaat skoech Wa wit bringt Sinteklaas jim it boekje ‘Wolkom Sinteklaas’ wol! Dat is in nij Tomke-boekje, spesjaal ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!