Nijs en Aktiviteiten
29 Maart 2018

Tomke kleurwedstriid!

Wolsto in grutte Tomke-oankrûper winne?

Fanwege de feestlike iepening fan de fernijde Afûkwinkel hawwe wy in Tomke kleurwedstriid foar bern fan 2 o/m 7 jier. Download de kleurplaat hjirûnder of helje ien op yn 'e winkel oan 'e Bûterhoeke 3 yn Ljouwert.

Meitsje der wat moais fan en leverje de kleurplaat uterlik 26 april 2018 yn de Afûkwinkel. Do krijst dan tagelyk fergees in moaie Tomke plaat mei én makkest kâns op it winnen fan in grutte Tomke oankrûper (30 sm.)!

Op moandei 30 april wurde de fiif winners bekend makke fia Facebook. De winners wurde fansels belle! 

Printsje hjir de kleurplaat

«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Elk jier wurdt der in jierferslach makke fan de aktiviteiten fan it Tomke-projekt. Sjoch hjir om it jierferslach fan 2017 te downloaden. Tomke jierferslach 2017 - Frysk Tomke jaarverslag 2017 - ...

Dat Tomke in soad brûkt wurdt op bernesintra wisten wy al, mar is Tomke ek bekend by de âlders fan pjutten yn Fryslân?   Ja! Docht bliken út ûndersyk dat Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân dien litten hat nei de ûnderfining mei en de ...

Yn 2018 is it tema foar Tomke 'Freonskip'! Yn de Taletûn stiet dit tema ek sintraal. Komme jim ek lâns?   Yn it ramt fan Kulturele Haadstêd Ljouwert Fryslân 2018 feroaret de Prinsetún dit jier yn de Taletún. Jim kinne mei de pjutteplak in ...

Brrrrr....wat is it kâld!  Tiid foar waarme klean en dan in sniepop meitsje, reedride en op 'e slide! Tomke en Yana Yu sniebalje en drinke poeiermolke. Se fine de winter prachtich! Op de Tomke webside genôch materiaal om mei de bern oan it tema 'Winter' te ...
«
Pagina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!